تحلیل آماری با spss در استان خراسان شمالی

** c , c++ , vb.net , c# , delphi , pascal , assem

نظر بدهید انجام پروژه های... : انجام کلیه پروژه ھای آمار ,  spss و matlab 6 : طراحی نقشه... بروش تفاضل پیشرو و پسرو محاسبات  آماری مانند برازش منحنی، محاسبه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر