تحلیل اطلاعات در استان خراسان شمالی

** c , c++ , vb.net , c# , delphi , pascal , assem

نظر بدهید انجام پروژه های... چندخطی تشخیص چهره انسان به روش  تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2d-lda... با استفاده از الگوریتم nero-fuzzy

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر