سردخانه بیمارستان در استان خراسان شمالی

ساخت و طراحی سرد خانه زیر صفر وبالای صفر

ساخت و طراحی انواع سرد خانه زیر صفر و بالای صفر متحرک وثابت وساختمانی ساخت سردخانه برای رستورانها وبیمارستانها وساخت سردخانه نگهداری جسد ولازم به ذکر است د...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بجنورد | نقی حضرتى