تقویت کننده انتن موبایل در استان خراسان شمالی

انجام پایان نامه برق ، الکترونیک ، قدرت

انجام کلیه پایان نامه ها... (adc , dac)، فیلترهای gmc، تنظیم  کننده های ولتاژ، مدارات band gapو...،... و شبیه سازی انواع  تقویت  کننده های تفاضلی یا آپ-امپ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر